Events

November 2019

Nov

13

Wednesday

Nov

14

Thursday

Nov

15

Friday

Nov

17

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, November 17th, 2019, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, November 17th, 2019, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, November 17th, 2019, 12:15pm   

Nov

19

Tuesday

Nov

20

Wednesday

Nov

24

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, November 24th, 2019, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, November 24th, 2019, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, November 24th, 2019, 12:15pm   

Nov

28

Thursday

Nov

29

Friday

December 2019

Dec

01

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, December 1st, 2019, 9:00am   

Blood Drive

Time: Sunday, December 1st, 2019, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, December 1st, 2019, 10:45am   

Dec

03

Tuesday

Dec

04

Wednesday

Dec

08

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, December 8th, 2019, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, December 8th, 2019, 10:45am   

Dec

12

Thursday

Dec

14

Saturday

Dec

15

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, December 15th, 2019, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, December 15th, 2019, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, December 15th, 2019, 12:15pm   

Dec

17

Tuesday

Dec

18

Wednesday

Dec

22

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, December 22nd, 2019, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, December 22nd, 2019, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, December 22nd, 2019, 12:15pm   

Dec

25

Wednesday

Dec

29

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, December 29th, 2019, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, December 29th, 2019, 10:45am   

January 2020

Jan

05

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, January 5th, 2020, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, January 5th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, January 5th, 2020, 12:15pm   

Jan

07

Tuesday

Jan

08

Wednesday

Jan

09

Thursday

Jan

12

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, January 12th, 2020, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, January 12th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, January 12th, 2020, 12:15pm   

Jan

14

Tuesday

Jan

15

Wednesday

Jan

19

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, January 19th, 2020, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, January 19th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, January 19th, 2020, 12:15pm   

Jan

21

Tuesday

Jan

22

Wednesday

Jan

26

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, January 26th, 2020, 9:00am   

Faith Kids

Time: Sunday, January 26th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, January 26th, 2020, 12:15pm   

Jan

28

Tuesday

Jan

29

Wednesday

February 2020

Feb

02

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, February 2nd, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, February 2nd, 2020, 12:15pm   

Feb

04

Tuesday

Feb

05

Wednesday

Feb

09

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, February 9th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, February 9th, 2020, 12:15pm   

Feb

11

Tuesday

Feb

12

Wednesday

Feb

13

Thursday

Feb

16

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, February 16th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, February 16th, 2020, 12:15pm   

Feb

18

Tuesday

Feb

19

Wednesday

Feb

23

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, February 23rd, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, February 23rd, 2020, 12:15pm   

Feb

25

Tuesday

Feb

26

Wednesday

March 2020

Mar

01

Sunday

Bell Choir

Time: Sunday, March 1st, 2020, 12:15pm   

Mar

03

Tuesday

Mar

04

Wednesday

Mar

08

Sunday

Bell Choir

Time: Sunday, March 8th, 2020, 12:15pm   

Mar

10

Tuesday

Mar

11

Wednesday

Mar

12

Thursday

Mar

15

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, March 15th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, March 15th, 2020, 12:15pm   

Mar

17

Tuesday

Mar

18

Wednesday

Mar

22

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, March 22nd, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, March 22nd, 2020, 12:15pm   

Mar

24

Tuesday

Mar

25

Wednesday

Mar

29

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, March 29th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, March 29th, 2020, 12:15pm   

Mar

31

Tuesday

April 2020

Apr

01

Wednesday

Apr

05

Sunday

Bell Choir

Time: Sunday, April 5th, 2020, 12:15pm   

Apr

07

Tuesday

Apr

08

Wednesday

Apr

09

Thursday

Apr

12

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, April 12th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, April 12th, 2020, 12:15pm   

Apr

14

Tuesday

Apr

15

Wednesday

Apr

19

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, April 19th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, April 19th, 2020, 12:15pm   

Apr

21

Tuesday

Apr

22

Wednesday

Apr

26

Sunday

Faith Kids

Time: Sunday, April 26th, 2020, 10:45am   

Bell Choir

Time: Sunday, April 26th, 2020, 12:15pm   

Apr

28

Tuesday

Apr

29

Wednesday

May 2020

May

03

Sunday

Bell Choir

Time: Sunday, May 3rd, 2020, 12:15pm   

May

05

Tuesday

May

06

Wednesday